خانه هوش مصنوعی امروز میخواهد شما رو هم صحبت یک بات هوش مصنوعی نمایید. آیا تمایل دارید با یک هوش مصنوعی حرف بزنید؟

البته که جواب های بی ربط این هوش مصنوعی خیلی وقت ها ممکن است ما را از ادامه گفتگو منصرف کند اما دست کم می توان به مسایل عمیق هوش مصنوعی فکر کرد.

برای گفتگو با این هوش مصنوعی پر حرف به سایت http://www.boibot.com وارد شوید.