هزینه تبلیغات در کانال خانه هوش مصنوعی

هزینه سه بار تبلیغ

در کانال خانه هوش مصنوعی
65000
  •  
  • هزینه سه  بار تبلیغ در کانال خانه هوش مصنوعی هر یک به مدت یکساعت(قبل از پرداخت با آی دی مدیر خانه هوش مصنوعی @AI_AIR تماس بگیرید)
  •  
پرداخت آنلاین

هزینه دو بار تبلیغ

در کانال خانه هوش مصنوعی
45000
  •  
  • هزینه  دو  بار تبلیغ در کانال خانه هوش مصنوعی هر یک به مدت یکساعت (قبل از پرداخت با آی دی مدیر خانه هوش مصنوعی @AI_AIR تماس بگیرید)
  •  
پرداخت آنلاین

هزینه یک بار تبلیغ

در کانال خانه هوش مصنوعی
25000
  •  
  • هزینه یک بار تبلیغ در کانال خانه هوش مصنوعی هر یک به مدت یکساعت (قبل از پرداخت با آی دی مدیر خانه هوش مصنوعی @AI_AIR تماس بگیرید)
  •  
پرداخت آنلاین

حمایت از تیم خانه هوش مصنوعی

تمام خدمات وب سایت و کانال خانه هوش مصنوعی رایگان می باشد ، جهت حمایت از این تیم برای ارائه خدمات بهتر میتوانید یکی از مبالغ زیر به دلخواه انتخاب کنید و از این تیم حمایت نمایید.

حمایت ۱۰۰۰۰ تومانی

10000
پرداخت آنلاین

حمایت ۵۰۰۰ تومانی

5000
پرداخت آنلاین

حمایت ۲۰۰۰ تومانی

2000
پرداخت آنلاین