هزینه تبلیغات در کانال خانه هوش مصنوعی

هزینه سه بار تبلیغ

در کانال خانه هوش مصنوعی
35000
  • هزینه سه  بار تبلیغ در کانال خانه هوش مصنوعی به مدت یکساعت پست آخر و بعد از آن ۴۸ ساعت در کانال خواهد ماند و حذف نخواهد شد. (قبل از پرداخت با آی دی مدیر خانه هوش مصنوعی @AI_AIR تماس بگیرید)
پرداخت آنلاین

هزینه دو بار تبلیغ

در کانال خانه هوش مصنوعی
25000
  • هزینه  دو  بار تبلیغ در کانال خانه هوش مصنوعی به مدت یکساعت پست آخر و بعد از آن ۴۸ ساعت در کانال خواهد ماند و حذف نخواهد شد. (قبل از پرداخت با آی دی مدیر خانه هوش مصنوعی @AI_AIR تماس بگیرید)
پرداخت آنلاین

هزینه یک بار تبلیغ

در کانال خانه هوش مصنوعی
15000
  •  هزینه یک بار تبلیغ در کانال خانه هوش مصنوعی به مدت یکساعت پست آخر و بعد از آن ۴۸ ساعت در کانال خواهد ماند و حذف نخواهد شد. (قبل از پرداخت با آی دی مدیر خانه هوش مصنوعی @AI_AIR تماس بگیرید)

پرداخت آنلاین

حمایت از تیم خانه هوش مصنوعی

تمام خدمات وب سایت و کانال خانه هوش مصنوعی رایگان می باشد ، جهت حمایت از این تیم برای ارائه خدمات بهتر میتوانید یکی از مبالغ زیر به دلخواه انتخاب کنید و از این تیم حمایت نمایید.

حمایت ۱۰۰۰۰ تومانی

10000
پرداخت آنلاین

حمایت ۵۰۰۰ تومانی

5000
پرداخت آنلاین

حمایت ۲۰۰۰ تومانی

2000
پرداخت آنلاین