اساتید فعال در زمینه هوش مصنوعی

در این بخش اساتید فعال در زمینه هوش مصنوعی را معرفی خواهیم کرد. در طول زمان این لیست به روز خواهد شد.

پردازش تصویر و بینائی ماشین

رضا صفابخشدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رحمتیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
کریم فائزدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
احسان اله کبیردانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد حسن قاسمیاندانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نصراله مقدم چرکریدانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
رضا آقائی زاده ظروفیدانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید سلطانیان زادهدانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید ابریشمی مقدمدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شهره کسائیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
منصور جمزاددانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
فرح ترکمنی آذردانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمود فتحیدانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر

 

پردازش صوت و گفتار

محمدمهدی همایونپوردانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
سیدمحمد احدیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
حمید شیخ زادهدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
ابوالقاسم صیادیاندانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
سیدعلی سیدصالحیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی
فرشاد الماس گنجدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی
بابک ناصرشریفدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حسین ثامتیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدحسن ساوجیدانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
احمد اکبریدانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر


شبکه های عصبی

رضا صفابخشدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدباقر منهاجدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
سیدعلی سیدصالحیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی پزشکی
محمد تشنه لبدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


پردازش، تحلیل و شناسایی الگو

محمد رحمتیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
احسان اله کبیردانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بابک اعرابیدانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید ابریشمی مقدمدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهدیه سلیمانیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
حمیدرضا ربیعیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مرتضی آنالوییدانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
هادی صادقی یزدیدانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی کامپیوتر


هوش محاسباتی، رایانش نرم

مریم ذکریدانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
عبدالرضا میرزائیدانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدرضا میبدیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
احمد نیک آبادیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
علی احمدیدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید بیگیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر


سیستم های فازی

فرید شیخ الاسلامدانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمدمهدی عبادزادهدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمدباقر منهاجدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق
وحید جوهری مجددانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بابک اعرابیدانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سعید باقری شورکیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی برق
اقبال منصوریدانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
منصور ذوالقدریدانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محمد رضا اکبر زادهدانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق


پردازش تکاملی، محاسبات زیستی

محمدمهدی عبادزادهدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
احمد نیک آبادیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
امین نیک انجامدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید بیگیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
عادل رحمانیدانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رضا اکبر زادهدانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق
رضا منصفیدانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی کامپیوتر


یادگیری ماشین

سعید شیریدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
شهرام خدیویدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
احمد نیک آبادیدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مریم میریاندانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمید بیگیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهدیه سلیمانیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر


پردازش زبان طبیعی، ترجمه ماشینی

شهرام خدیویدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
هشام فیلیدانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
چیترا دادخواهدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
غلامرضا قاسم ثانیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهرنوش شمس فرددانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


رباتیک

سعید شیریدانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی کامپیوتر
سجاد ازگلیدانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجید نیلی احمدآبادیدانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
حمیدرضا تقی راددانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
منصور جمزاددانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
سعید باقری شورکیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر
پیمان کبیریدانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمد رضا اکبر زادهدانشگاه فردوسی – دانشکده مهندسی برق


هوش مصنوعی توزیع شده

مجید نیلی احمدآبادیدانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
غلامرضا قاسم ثانیدانشگاه صنعتی شریف – دانشکده مهندسی کامپیوتر


سیستم های چندعاملی

وحید جوهری مجددانشگاه تربیت مدرس – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
فتانه تقی یارهدانشگاه تهران – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
امین نیک انجامدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
اسلام ناظمیدانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


سیستم های خبره، مهندسی دانش، هوش مصنوعی

محمدعلی منتظریدانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
محسن صدیقیدانشگاه صنعتی اصفهان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
چیترا دادخواهدانشگاه صنعتی خواجه نصیر – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شهرام جعفریدانشگاه شیراز – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


داده کاوی 

بهروز مینائیدانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی کامپیوتر